ห้องสมุด

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป. 6

คุณกำลังดูโพสต์นี้: ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป. 6

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย มันเป็นภัยคุกคามต่อความสงบและความเชื่อมั่นในองค์กรและสังคมทั้งหมด ดังนั้นการป้องกันการทุจริตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสังคมที่มั่นคงทางอารมณ์และปัญญาให้เกิดขึ้น”  กรุณาปรึกษากับ soyouthinkyoucandance.vn  !

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป. 6

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย

ข้อสอบการป้องกันการทุจริตเป็นการทดสอบความรู้และทักษะในการป้องกันการทุจริตในองค์กรหรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาความซื่อสัตย์และความเชื่อถือของบุคคลในองค์กรและสังคมทั่วไป

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย
ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย

ตัวอย่างข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย:

การละเมิดเกียรติคุณของผู้อื่นเป็นการทุจริตชนิดใด

 • ก. การโกหก
 • ข. การถูกล่วงละเมิด
 • ค. การเหยียดสีผิวหรือหมู่คณะ
 • ง. การขโมย

==>> เฉลย: ค. การเหยียดสีผิวหรือหมู่คณะ

การสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรควรทำอย่างไร

 • ก. สร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 • ข. ตรวจสอบและตราสัญลักษณ์สินค้า
 • ค. สร้างหน่วยงานดูแลและบันทึกการละเมิด
 • ง. พัฒนาการศึกษาและการอบรมให้กับพนักงาน

==>> เฉลย: ง. พัฒนาการศึกษาและการอบรมให้กับพนักงาน

การรวมกลุ่มและมีแนวคิดเดียวกันเพื่อป้องกันการทุจริตเรียกว่าอะไร

 • ก. การเปิดเผย
 • ข. การก่อการร้าย
 • ค. การเสริมสร้างความมั่นคง
 • ง. การวางแผนร่วมกัน

==>> เฉลย: ง. การวางแผนร่วมกัน

ข้อสอบต้านทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย doc

เนื้อหาของข้อสอบนี้เน้นการทดสอบความเข้าใจและความรู้ในการต้านทุจริต โดยมีข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

ข้อสอบต้านทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย doc
ข้อสอบต้านทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย doc

ส่วนที่ 1: แนวโน้มการทุจริต

 • ข้อ 1-4 สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการทุจริตทั่วไปในสังคม
 • ข้อ 5-8 สอบถามเกี่ยวกับการทุจริตในองค์กรและภาครัฐ

ส่วนที่ 2: แนวทางการป้องกันการทุจริต

 • ข้อ 9-14 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กรและภาครัฐ
 • ข้อ 15-16 สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 3: การแก้ไขและการจัดการกับการทุจริต

 • ข้อ 17-19 สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขและการจัดการกับการทุจริตในองค์กรและภาครัฐ
 • ข้อ 20 สอบถามเกี่ยวกับวิธีการรายงานการทุจริต

ข้อสอบต้านทุจริต พร้อมเฉลย

ข้อสอบต้านทุจริตเป็นการทดสอบทักษะและความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ทางการศึกษา โดยมีเนื้อหาหลักที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ได้แก่ จรรยาบรรณและคุณธรรม การพัฒนาจิตวิทยาและวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารจัดการการศึกษาที่มีความโปร่งใส

ข้อสอบต้านทุจริต พร้อมเฉลย
ข้อสอบต้านทุจริต พร้อมเฉลย

ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบต้านทุจริตพร้อมเฉลย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบจริง

โจทย์ 1: จงอธิบายความหมายของจรรยาบรรณและคุณธรรม และอธิบายว่าทั้งสองอย่างเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตอย่างไร

เฉลย: จรรยาบรรณและคุณธรรมเป็นค่านิยมและกฎเกณฑ์ที่ผู้ที่มีวินัยและความซื่อสัตย์ในการกระทำจะปฏิบัติตาม โดยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความจริงและความเป็นธรรม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและคุณธรรมจะช่วยป้องกันการทุจริตโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ที่มีวินัยและความซื่อสัตย์จะรู้สึกว่าการกระทำตามค่านิยมและกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็

ข้อสอบต้านทุจริตเป็นหนึ่งในวิชาที่สอนในระดับการศึกษาต่างๆ เช่น ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้และทักษะในการต้านทุจริต การจัดทำข้อสอบต้านทุจริตเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตวิทยาของนักเรียนให้มีความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต้านทุจริตอย่างละเอียด

หลักการในการจัดทำข้อสอบต้านทุจริตนั้น จะเน้นไปที่การเรียนรู้และความเข้าใจในหลักการของจริยธรรมและคุณค่าทางสังคม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและมีความตั้งใจที่จะต้านทุจริตในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างข้อสอบต้านทุจริตที่ประกอบด้วยหลายข้อ ได้แก่ ข้อสอบชนิดเลือกคำตอบ ข้อสอบชนิดจับคู่คำตอบ หรือ ข้อสอบชนิดเติมคำตอบ โดยจะมีหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการต้านทุจริต เช่น หลักการจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติ การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล การตั้งคำถามอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นต้น

ข้อสอบต้านทุจริต ป.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบต้านทุจริตสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียนในการตรวจสอบและต้านทุจริต โดยที่ข้อสอบประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 30 ข้อ และมีเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

ข้อสอบต้านทุจริต ป.6 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ ข้อสอบ การป้องกันการทุจริต ป. 6

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบต้านทุจริตประเภทต่างๆที่อาจเจอในข้อสอบจริง พร้อมกับเฉลยของแต่ละข้อ

ส่วนที่ 1: ตรวจสอบความเข้าใจในการตรวจสอบและต้านทุจริต

 1. คำว่า “ตรงไปตรงมา” หมายถึงอะไร?
 • หมายถึงการทำตามกฎหมายและกติกาต่างๆอย่างเคร่งครัด
 1. การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนในการเลือกตั้งมีประโยชน์อย่างไร?
 • ช่วยป้องกันการโกงหรือทุจริตในการเลือกตั้ง
 1. หากเห็นคนอื่นโกงหรือทุจริตในการเลือกตั้ง จะควรทำอย่างไร?
 • ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการตรวจสอบและจัดการ
 1. การอ้างข้อมูลที่ไม่เป็นจริงในการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างไรกับการต้านทุจริต?
 • จะทำให้ผู้แข่งขันต้องโกงหรือทุจริตเพื่อชนะ ซึ่งเป็นการเสื่อมความซื่อสัตย์และความเท่าเทียมกัน

ข้อสอบการป้องกันการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมกันและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตเป็นการบังคับให้ผู้ที่มีอำนาจไม่สามารถใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนได้และส่งผลกระทบต่อชุมชนในระยะยาว

นักเรียนชั้นป. 6 ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและมีความเข้าใจในแนวข้อสอบที่จะต้องเผชิญหน้าในการสอบชั้นปีต่อไป ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงแนวข้อสอบและคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบเพื่อตอบโจทย์ข้อสอบการป้องกันการทุจริตในระดับชั้นป. 6

ข้อสอบต้านทุจริต ป.4 พร้อมเฉลย

ข้อสอบต้านทุจริตระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นข้อสอบที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในชีวิตประจำวัน โดยข้อสอบจะประกอบไปด้วยคำถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในหลายๆ ด้านของชีวิต เช่น การเรียนการสอน การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนของขวัญ ฯลฯ

ข้อสอบต้านทุจริต ป.4 พร้อมเฉลย
ข้อสอบต้านทุจริต ป.4 พร้อมเฉลย

ดังนี้คือตัวอย่างข้อสอบต้านทุจริตระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมกับเฉลยของแต่ละข้อ

ส่วนที่ 1: การเรียนการสอน

 1. การตั้งคำถามเพื่อสอบถามเพื่อนหรือครูในห้องเรียนถือว่าเป็นการทุจริตหรือไม่?
 • ไม่เป็นการทุจริต แต่ต้องยึดมั่นกับหลักธรรมและสังเกตุว่าคำถามที่ตั้งไม่มีแนวโน้มเป็นคำถามที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
 1. การส่งข้อสอบให้เพื่อนหรือคนอื่นทำแทนตนเองถือว่าเป็นการทุจริตหรือไม่?
 • เป็นการทุจริต ไม่ควรทำเพราะจะส่งผลกระทบต่อความซื่อสัตย์และความเท่าเทียมในการเรียนการสอน

ข้อสอบต้านทุจริต ป.4 พร้อมเฉลย doc

ข้อสอบต้านทุจริตเป็นข้อสอบที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับทุจริตและวิธีการต้านทุจริตในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีและสันติภาพในชุมชน โดยข้อสอบประกอบด้วยหลายๆ ข้อที่ต้องตอบในรูปแบบต่างๆ เช่น ตอบคำถามว่าทุจริตคืออะไร มีลักษณะอย่างไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีข้อสอบที่ให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการต้านทุจริตในชีวิตประจำวันอีกด้วย ตัวอย่างข้อสอบต้านทุจริต ป.4

ข้อสอบต้านทุจริต ป.4 พร้อมเฉลย doc
ข้อสอบต้านทุจริต ป.4 พร้อมเฉลย doc

ข้อ 1. อธิบายว่าทุจริตคืออะไร และมีลักษณะอย่างไร

เฉลย: ทุจริตคือการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการละเลยมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้อำนาจหรือประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ตนเองหรือกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะของทุจริตที่พบได้บ่อย ๆ คือการรับสิ่งที่ไม่เป็นมิตรหรือการโกหกกัน การขโมย การใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การส่งเสริมและรับรู้การทำผิด และอื่น ๆ

ข้อ 2. อธิบายวิธีการต้านทุจริตใน

ข้อสอบต้านทุจริต ป.4 ประกอบด้วยหลายๆ ข้อที่ต้องตอบเกี่ยวกับทุจริตและวิธีการต้านทุจริตในชีวิตประจำวัน โดยตัวอย่างข้อสอบเป็นการอธิบายว่าทุจริตคืออะไร และมีลักษณะอย่างไร รวมถึงวิธีการต้านทุจริตในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีข้อสอบที่ให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการต้านทุจริตอีกด้วย

แนวข้อสอบ ข้อสอบ การป้องกันการทุจริต ป. 6

การป้องกันการทุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เพราะการทุจริตสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการโกงทุน การทำธุรกรรมโดยไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่น หรือการกระทำอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การป้องกันการทุจริตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและเป็นธรรมชาติ

แนวข้อสอบ ข้อสอบ การป้องกันการทุจริต ป. 6
ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.6 doc

ข้อสอบการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ ข้อสอบปรนัยและข้อสอบเขียน ซึ่งข้อสอบทั้ง 2 ประเภทจะประกอบไปด้วยหลายๆ หัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต เช่น การรู้จักและเห็นโอกาสในการทุจริต การตั้งตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ การเข้าใจความหมายของความซื่อสัตย์และความผิดปกติ การทำงานร่วมกันและการสร้างความไว้วางใจในกลุ่ม การสื่อสารและการเข้าใจเหตุผลของผู้อื่น การระบุปัญหาและการค้นหาวิธีการแก้ไข การเป็นผู้สังเกตและการเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย doc

อสอบการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต โดยที่ข้อสอบประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 25 ข้อ และมีเวลาในการทำข้อสอบ 50 นาทีด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบการป้องกันการทุจริตประเภทต่างๆที่อาจเจอในข้อสอบจริง พร้อมกับเฉลยของแต่ละข้อ

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย doc
ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย

ส่วนที่ 1: การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

 1. คำว่า “ความโปร่งใส” หมายถึงอะไร?
 • หมายถึงการที่การดำเนินการและการตัดสินใจเป็นเชิงโปร่งใส ไม่มีการซ่อนเร้นเพื่อปกปิดการทุจริต
 1. การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนในการเลือกตั้งมีประโยชน์อย่างไร?
 • ช่วยป้องกันการโกงหรือทุจริตในการเลือกตั้ง
 1. หากพบเห็นการทุจริตในการแข่งขันกีฬา จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
 • ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการตรวจสอบและจัดการต่อไป
 1. การเล่นเกมออนไลน์และแชทกับคนอื่น จะต้องระวังอย่างไรเพื่อป้องกันการทุจริต?
 • ต้องเล่นเกมอย่างเหมาะสมและไม่ใช้วิธีการทุจริต เช่นการโกงในเกม และต้องระมั

ข้อสอบ ต้านทุจริต ป.3 พร้อม เฉลย doc

ข้อสอบต้านทุจริตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตและวิธีการป้องกันตัวของตนเองและผู้อื่น โดยในข้อสอบนี้จะมีการถามเรื่องหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต้านทุจริต โดยเน้นที่ความเข้าใจของนักเรียนว่าการทุจริตไม่ใช่เรื่องที่ดี และต้องป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวม

ข้อสอบ ต้านทุจริต ป.3 พร้อม เฉลย doc
ข้อสอบต้านทุจริต ป.3 พร้อมเฉลย

ตัวอย่างข้อสอบ

 • การเปิดเผยความลับของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการทุจริตหรือไม่? อธิบายเหตุผล เฉลย: เป็นการทุจริต เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความเชื่อถือของผู้อื่นต่อเราและผู้อื่น
 • ทุกคนสามารถต้านทุจริตได้อย่างไร? อธิบายเหตุผล เฉลย: ทุกคนสามารถต้านทุจริตได้โดยการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง เช่น ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ส่งเสียงพูดที่ไม่เหมาะสม ไม่กล่าวหาเท็จ ไม่ติดต่อกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

ข้อสอบต้านทุจริต ป.6 doc

ข้อสอบการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนควรรู้จักเพื่อสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้น ข้อสอบการป้องกันการทุจริตประกอบด้วยข้อสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ดังนี้

ข้อสอบต้านทุจริต ป.6 doc
ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.6 พร้อมเฉลย doc

ข้อ 1: การอธิบายความหมายของคำว่า “ความซื่อสัตย์”

ให้นักเรียนเขียนอธิบายความหมายของคำว่า “ความซื่อสัตย์” และเหตุผลที่เราควรเป็นคนซื่อสัตย์

เฉลย:

คำว่า “ความซื่อสัตย์” เป็นคำที่ใช้เรียกความจริงใจและเป็นกลางของผู้คน มักจะใช้ในการพูดถึงคนที่เป็นไปตามความจริงๆ ไม่โกหกหรือปกปิดข้อผิดพลาด และรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเป็นจริง คนที่มีความซื่อสัตย์จะตรงไปตรงมาและไม่หลีกหลอมหรือประพฤติผิดวินัย

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.2 พร้อมเฉลย doc

ข้อสอบการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนควรรู้จักเพื่อสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้น ข้อสอบการป้องกันการทุจริตประกอบด้วยข้อสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ดังนี้

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.2 พร้อมเฉลย doc
ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.2 พร้อมเฉลย doc

ข้อ 1: การอธิบายเรื่องการป้องกันการทุจริต

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตว่ามีวิธีการอะไรบ้าง

เฉลย:

การป้องกันการทุจริตเป็นสิ่งสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดี วิธีการป้องกันการทุจริตสามารถทำได้โดยการเรียนรู้และเข้าใจกฎหมาย การเรียนรู้และฝึกฝนคุณธรรมจริงๆ การส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่ดีต่อผู้อื่น การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การใช้สื่อสารอย่างเหมาะสมและรับฟังผู้อื่นอย่างจริงใจ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและความเห็นใจกันได้ เป็นต้น

ข้อสอบต้านทุจริต

ข้อสอบต้านทุจริตเป็นข้อสอบที่มุ่งเน้นการวัดความเข้าใจและความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในชีวิตประจำวัน โดยในข้อสอบนี้จะประกอบไปด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในหลายๆ ด้านของชีวิต เช่น การเลือกตั้ง การซื้อของออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ

ข้อสอบต้านทุจริต
ข้อสอบ ต้านทุจริต ป.1 พร้อม เฉลย doc

ดังนี้คือตัวอย่างข้อสอบต้านทุจริตที่อาจจะเจอในข้อสอบจริง พร้อมกับเฉลยของแต่ละข้อ

ส่วนที่ 1: การเลือกตั้ง

 1. การเลือกตั้งคืออะไร?
 • การให้สิทธิ์ให้กับประชาชนเลือกผู้แทนของตนเองในการบริหารงานทางการเมือง
 1. การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงคะแนนในการเลือกตั้งมีประโยชน์อย่างไร?
 • ช่วยป้องกันการโกงหรือทุจริตในการเลือกตั้ง
 1. การออกเสียงในการเลือกตั้งควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการทุจริต?
 • ต้องออกเสียงด้วยความเป็นธรรมและไม่ใช้วิธีการโกง เช่นการลอกเลียนหรือปลอมเลขบัตรเลือกตั้ง
 1. การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการทุจริต?
 • ต้องตรวจสอบบัตรเลือกตั้งว่ามีลักษณะเด่นและรายละเอียดที่

ใบงานต้านทุจริต ป.4

การต้านทุจริตเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่และเด็กๆทุกคนควรรู้จักและปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตที่อาจสร้างผลกระทบต่อตนเองหรือผู้อื่นได้ ในการรับมือกับการทุจริต จึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักการและวิธีการต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ใบงานต้านทุจริต ป.4
การป้องกันการทุจริต ป.4

ดังนั้น ใบงานต้านทุจริตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีเนื้อหาต่างๆดังนี้

ส่วนที่ 1: การสร้างความเข้าใจในการทุจริต

 • 1.1 อธิบายความหมายของการทุจริต ให้นักเรียนเข้าใจว่าการทุจริตคือการกระทำที่ไม่ถูกต้องและเป็นการละเมิดกฎหมายหรือความสัมพันธ์ทางสังคม และสรุปผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต
 • 1.2 แนะนำและอธิบายวิธีการต้านทุจริต ให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการต่างๆที่สามารถใช้ในการต้านทุจริต เช่น การแสดงความเห็นต่อการทุจริต การใช้เหตุผลในการปฏิเสธหรือปฏิเสธคำขอของผู้ทุจริต การแจ้งเหตุการณ์หรือการร้องเรียนถึงผู้มีอำนาจ เป็นต้น

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.6 doc

ข้อสอบต้านทุจริตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นข้อสอบที่จะวัดความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตและวิธีการป้องกันและต้านทุจริตในชีวิตประจำวัน ข้อสอบประกอบไปด้วยหลายๆ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการต้านทุจริต ดังนี้

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.6 doc
ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.6 doc
 1. การรู้จักและเห็นโอกาสในการทุจริต
 • ให้กำหนดความหมายของคำว่า “ทุจริต” และอธิบายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตได้
 • สอบถามว่าคุณเคยเห็นหรือพบเจอการทุจริตมาก่อนหรือไม่ และถ้าพบเจอแล้วจะทำอย่างไรเพื่อต้านทุจริต
 1. การตั้งตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
 • ให้อธิบายถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม และอธิบายถึงประโยชน์ของการมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวัน
 • สอบถามว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์และคุณธรรมหรือไม่ และถ้าใช่จะเห็นคุณสมบัติเหล่านี้ทำงานอย่างไรในชีวิตประจำวัน

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย

เนื้อหาข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย
ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.5 พร้อมเฉลย doc

ส่วนที่ 1: คำถามสั้น

 • การทุจริตคืออะไร? เฉลย: การกระทำที่ไม่ถูกต้องและละเมิดกฎหมายหรือความสัมพันธ์ทางสังคม
 • ในการต้านทุจริต เราสามารถใช้วิธีการใดได้บ้าง? เฉลย: สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การแสดงความเห็นต่อการทุจริต การใช้เหตุผลในการปฏิเสธหรือปฏิเสธคำขอของผู้ทุจริต การแจ้งเหตุการณ์หรือการร้องเรียนถึงผู้มีอำนาจ เป็นต้น
 • การทำไม่ถูกต้องเป็นอย่างไร? เฉลย: การทำไม่ถูกต้องคือการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ ไม่สอดคล้องกับจรรยธรรมและทำให้เกิดผลกระทบต่อตนเองหรือผู้อื่น
 • การทุจริตสามารถทำให้เกิดผลกระทบอะไรได้บ้าง? เฉลย: การทุจริตสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อตนเองหรือผู้อื่นได้ เช่น เสียชื่อเสียง การเบียดเสียด การล่วงละเมิดสิทธิ ฯลฯ
 • การเตรียมตัวก่อนเผชิญหน้ากับการทุจริตคืออะไร? เฉลย: การเตรียมตัวก่อนเผชิญหน้ากับการทุจริตคือการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต โดยการฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การ

เฉลยข้อสอบวิชาการป้องกันการทุจริต กศน

ข้อสอบวิชาการป้องกันการทุจริตระดับการศึกษาต่ำของระบบการศึกษาของประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในสังคมและชีวิตประจำวัน โดยจะประกอบไปด้วยคำถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในหลายๆ ด้านของชีวิต เช่น การเรียนการสอน การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนของขวัญ และอื่นๆ

เฉลยข้อสอบวิชาการป้องกันการทุจริต กศน
เฉลยข้อสอบวิชาการป้องกันการทุจริต กศน

ดังนี้คือตัวอย่างข้อสอบวิชาการป้องกันการทุจริตระดับการศึกษาต่ำของระบบการศึกษาของประเทศไทยพร้อมกับเฉลยของแต่ละข้อ

ส่วนที่ 1: การเรียนการสอน

 1. การตั้งคำถามเพื่อสอบถามเพื่อนหรือครูในห้องเรียนถือว่าเป็นการทุจริตหรือไม่?
 • ไม่เป็นการทุจริต แต่ต้องยึดมั่นกับหลักธรรมและสังเกตุว่าคำถามที่ตั้งไม่มีแนวโน้มเป็นคำถามที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
 1. การส่งข้อสอบให้เพื่อนหรือคนอื่นทำแทนตนเองถือว่าเป็นการทุจริตหรือไม่?
 • เป็นการทุจริต ไม่ควรทำเพราะจะส่งผลกระทบต่อความซื่อสัตย์และความเท่าเทียมในการเรียนการสอน

เนื้อหา: ข้อสอบเหล่านี้เป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการต้านทุจริตในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นทั้งการเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต การตระหนักถึงคว

Video ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ มากมาย รวมทั้ง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ บางฉบับ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง


บทความนี้รวบรวมและรวบรวมจากหลายแหล่งโดย Thử Thách Cùng Bước Nhảy.

ดูบทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกันได้ที่นี่: ห้องสมุด

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button