THห้องสมุด

ข้อสอบ nt ป.3 2566 พร้อมเฉลย PDF

คุณกำลังดูโพสต์นี้: ข้อสอบ nt ป.3 2566 พร้อมเฉลย PDF

ยินดีต้อนรับสู่กระทู้ “ข้อสอบ nt ป.3 2566 พร้อมเฉลย” ที่จะนำเสนอข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการสอบ NT ป.3 ของปี 2566 พร้อมกับเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้ที่สนใจเตรียมตัวสอบ โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้. โปรดดูบทความด้วย soyouthinkyoucandance.vn !

ข้อสอบ nt ป.3 2566 พร้อมเฉลย PDF

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2566 ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2566
โครงสร้างข้อสอบ . ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลยของนักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 ”

 • แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
 • เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
 • ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
 • เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
 • แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
 • เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
 • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2566

I. บทนำ ข้อสอบ nt ป.3 2566 พร้อมเฉลย

1. ทำไมการสอบ NT ป.3 ถึงสำคัญ

การสอบ NT ป.3 เป็นการสอบที่มีความสำคัญอย่างมากในการตรวจวัดทักษะพื้นฐานของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเป็นการทดสอบทักษะทางการอ่าน เขียน คิดเลข และความรู้พื้นฐานอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีต่อไป นอกจากนี้ การสอบ NT ป.3 ยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น

 • เป็นตัววัดทักษะพื้นฐานของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการสอนได้ตรงกับความต้องการของนักเรียน
 • เป็นเครื่องมือช่วยในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะพื้นฐานเพียงพอเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเป็นการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย
 • เป็นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นหลักสูตรหนึ่งในโรงเรียน โดยสามารถใช้คะแนนที่ได้จากการสอบนี้ในการเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีหล

2. ความเป็นมาของการสอบ NT ป.3

การสอบ NT ป.3 เริ่มต้นจากการจัดตั้งโครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาระดับมัธยมต้น โดยมีการสอบ NT ป.1 และ NT ป.2 ในช่วงปี พ.ศ. 2529 – 2531 และเปลี่ยนชื่อเป็นการสอบ NT ป.3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา

โดยการสอบ NT ป.3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาการสอบทางวิชาการสำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเป็นการสอบเพื่อวัดทักษะพื้นฐานของนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การอ่าน เขียน คิดเลข วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ ซึ่งสามารถนำคะแนนที่ได้จากการสอบนี้ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกเข้าโรงเรียนมัธยมต้นตามที่รัฐบาลกำหนด

โดยทั่วไปแล้ว การสอบ NT ป.3 จะจัดขึ้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินทักษะพื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานทางการเรียนรู้ที่ดีต่อไป นอกจากนี้ การสอบ NT ป.3 ยังเป็นเคร

II. ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ NT ป.3 2566

1. รายละเอียดของการสอบ

การสอบ NT ป.3 ปี 2566 เป็นการสอบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดทักษะพื้นฐานของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านต่างๆ เช่น การอ่าน เขียน คิดเลข วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานทางการเรียนรู้ที่ดีต่อไป

นักเรียนทุกระดับการศึกษาในประเทศไทยจะเข้าร่วมการสอบ NT ป.3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่เดียวกันทั่วประเทศ โดยปีนี้การสอบจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.

2. รูปแบบของข้อสอบ

2.1 ส่วนที่ 1: ทดสอบทักษะการอ่าน

ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยข้อสอบประเภทตัวเลือก โดยจะมีคำถามเกี่ยวกับการอ่านและการตอบคำถามให้ถูกต้อง โดยจะเน้นทักษะการอ่านที่เป็นพื้นฐาน เช่น การอ่านตอนเรื่อง การอ่านคำถาม การหาคำตอบจากเนื้อหา เป็นต้น

2.2 ส่วนที่ 2: ทดสอบทักษะการเขียน

ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยข้อสอบประเภทตัวเลือก โดยจะมีคำถามเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษร การจัดประโยคและการเขียนเลข โดยเน้นทักษะการเขียนที่เป็นพื้นฐาน เช่น การเขียนตัวอักษรให้ถูกต้อง การจัดประโยคให้เป็นระเบียบและมีความหมาย เป็นต้น

2.3 ส่วนที่ 3: ทดสอบทักษะการคิดเลข

ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยข้อสอบประเภทตัวเลือก โดยจะมีคำถามเกี่ยวกับการคำนวณต่างๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้ปัญหาเลขคณิตที่เป็นพื้นฐาน เช่น การหาค่าเฉลี่ย การหาร การหาเลขต่ำสุดและเลขสูงสุด เป็นต้น

2.4 ส่วนที่ 4: ทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยข้อสอบประเภทตัวเลือก โดยจะมีคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาที่เป็นพื้นฐาน เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น กฎของนิวตัน เป็นต้น

3. วันที่และสถานที่สอบ

การสอบ NT ป.3 ปี 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยการสอบจะจัดทั่วประเทศในวันเดียวกัน นักเรียนจะต้องมาสอบที่โรงเรียนที่ได้รับการกำห

III. เนื้อหาและคะแนนของการสอบ NT ป.3 2566

1. รายละเอียดเนื้อหาของการสอบ

การสอบ NT ป.3 ปี 2566 จะต้องผ่านการทดสอบ 4 ส่วน ดังนี้

1.1 ส่วนที่ 1: ทดสอบทักษะการอ่าน

ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับการอ่านและการตอบคำถามให้ถูกต้อง โดยจะเน้นทักษะการอ่านที่เป็นพื้นฐาน เช่น การอ่านตอนเรื่อง การอ่านคำถาม การหาคำตอบจากเนื้อหา รวมถึงความเข้าใจเรื่องราวและการแสดงความคิดเห็น

1.2 ส่วนที่ 2: ทดสอบทักษะการเขียน

ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษร การจัดประโยคและการเขียนเลข โดยเน้นทักษะการเขียนที่เป็นพื้นฐาน เช่น การเขียนตัวอักษรให้ถูกต้อง การจัดประโยคให้เป็นระเบียบและมีความหมาย รวมถึงการเขียนเลขที่เป็นสิ่งสำคัญในการคิดเลข

1.3 ส่วนที่ 3: ทดสอบทักษะการคิดเลข

ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับการคำนวณต่างๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้ปัญหาเลขคณิตที่เป็นพื้นฐาน เช่น การหาค่าเฉลี่ย การหาร การหาเลขต่ำสุดและเลขสูงสุด รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องคิดเลขเช่นเปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน และอื่นๆ

1.4 ส่วนที่ 4: ทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาที่เป็นพื้นฐาน เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น กฎของนิวตัน รวมถึงเรื่องสังคมศึกษาเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

2. การจัดแบบของข้อสอบและคะแนน

การสอบ NT ป.3 ปี 2566 จะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน โดยแต่ละส่วนจะมีคะแนนสูงสุดเป็น 25 คะแนน นักเรียนจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละส่วน

โดยการตอบข้อสอบจะมีรูปแบบเป็นการเลือกตอบ โดยจะมีตัวเลือกหลายตัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คะแนนที่ได้จะถูกนับรวมกันเพื่อให้ได้คะแนนสะสมทั้งหมด และตามเกณฑ์ของการตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านการสอบ NT ป.3 หากผ่านการสอบนี้น

IV. เทคนิคและวิธีการเตรียมตัวสอบ NT ป.3 2566

1. เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ

การเตรียมตัวสำหรับการสอบ NT ป.3 มีหลายเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนเตรียมตัวได้ดีกว่า โดยเทคนิคที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความมั่นใจและมีความเต็มใจในการสอบ นอกจากนี้ยังต้องมีการฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. วิธีการเตรียมตัวก่อนสอบ

 • การฝึกอ่านและเขียน: การเตรียมตัวด้วยการอ่านและเขียนจะช่วยให้มีความมั่นใจและประสิทธิภาพในการตอบคำถามที่เกี่ยวกับการอ่านและเขียน
 • การฝึกคิดเลข: การฝึกคิดเลขจะช่วยให้มีความเร็วและความแม่นยำในการคำนวณ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแก้ปัญหาเลขคณิตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • การฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ: การฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนสอบจะช่วยให้มีความมั่นใจในการเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนสอบได้อย่างถูกต้อง

3. การเตรียมตัวก่อนสอบในช่วงเวลาสั้นๆ

หากเหลือเวลาไม่มากสำหรับการเตรียมตัวก่อนสอบ นักเรียนสามารถทำตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

 • ทบทวนเนื้อหาของแต่ละวิชาที่เป็นบทสอบได้บ่อยๆ โดยใช้เวลาวิเคราะห์บทเรียนและแนวคิดสำคัญในวิชานั้นๆ
 • ตั้งคำถามที่เป็นไปได้ที่จะถามในข้อสอบ เพื่อทบทวนและเตรียมตัวในการตอบคำถาม
 • ฝึกตอบคำถามในแบบของการสอบ โดยใช้เวลาฝึกฝนตอบคำถามและประเมินการตัวเองว่าตอบถูกต้องหรือไม่
 • ดูคำแนะนำในหนังสือเรียน และวิดีโอการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาที่สอบ โดยผู้สอนสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและเตรียมตัวในการสอบได้ดีขึ้น
 • ทำแบบทดสอบจำลองหรือข้อสอบย้อนหลัง เพื่อประเมินความเข้าใจและประสิทธิภาพในการตอบคำถาม โดยอาจจะใช้แบบทดสอบออนไลน์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์
 • พักผ่อนและอย่าลืมนอนหลับให้เพียงพอ นอนหลับเพื่อให้สมองสามารถทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการเตรียมตัวก

V. เฉลยข้อสอบ NT ป.3 2566

โดยทั่วไปแล้ว ข้อสอบ NT ป.3 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

 1. ส่วนที่ 1: ทดสอบทักษะทางภาษาไทย
 2. ส่วนที่ 2: ทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์
 3. ส่วนที่ 3: ทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
 4. ส่วนที่ 4: ทดสอบทักษะทางศิลปะ ดนตรี และการงาน
 5. ข้อสอบจริงๆ พร้อมเฉลย

เนื่องจากไม่สามารถเปิดเผยเนื้อหาข้อสอบ NT ป.3 จริงได้ เราจึงไม่สามารถแสดงเฉลยข้อสอบได้ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางการเตรียมตัวสำหรับการสอบ NT ป.3 2566 และผู้เข้าสอบควรเตรียมตัวอย่างดีและฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยใช้หลักการและเทคนิคที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านการสอบ NT ป.3 ได้ง่ายขึ้น

VI. บทสรุป

1. สรุปความสำคัญของการสอบ NT ป.3 2566

การสอบ NT ป.3 2566 เป็นการคัดเลือกทางการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวัดทักษะและความรู้ในวิชาศิลปะ ดนตรี และการงาน ทักษะทางภาษาไทย ทักษะทางคณิตศาสตร์ และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา นักเรียนที่ผ่านการสอบจะได้รับใบรับรองผ่านการสอบ NT ป.3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าศึกษาระดับมัธยมต้น

2. ข้อควรระวังในการสอบ

นักเรียนควรระวังไม่ให้ตกใจหรือสับสนกับรูปแบบของข้อสอบ NT ป.3 ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้: 1) ทดสอบทักษะทางภาษาไทย, 2) ทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์, 3) ทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา, และ 4) ทดสอบทักษะทางศิลปะ ดนตรี และการงาน นักเรียนควรเตรียมตัวและฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยใช้หลักการและเทคนิคที่เหมาะสม

3. แนวทางการเตรียมตัวสอบ

นักเรียนควรเตรียมตัวอย่างดีโดยการฝึกฝนตนเองในการเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมา ฝึก

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ มากมาย รวมทั้ง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ บางฉบับ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง


บทความนี้รวบรวมและรวบรวมจากหลายแหล่งโดย Thử Thách Cùng Bước Nhảy.

ดูบทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกันได้ที่นี่: TH

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button