ห้องสมุด

ฐาน คํา น วณ เงินเดือน ข้าราชการ พลเรือน 2566

คุณกำลังดูโพสต์นี้: ฐาน คํา น วณ เงินเดือน ข้าราชการ พลเรือน 2566

คำนวณเงินเดือนของคุณเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อประโยชน์ของตัวเองและสังคม การคำนวณเงินเดือนของคนที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐนั้นมีความซับซ้อนเนื่องจากมีการคำนวณต่างๆ อย่างเช่น รายได้พิเศษ การหักเงินสัจจะ การหักเงินประกันสังคม เป็นต้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการคำนวณเงินเดือนของคนที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ ฐาน คํา น วณ เงินเดือน ข้าราชการ พลเรือน 2566 เป็นตัวอย่าง ซึ่งจะช่วยให้คุณคำนวณเงินเดือนได้อย่างง่ายและแม่นยำกว่าเดิม. โปรดดูบทความด้วย soyouthinkyoucandance.vn !

ฐาน คํา น วณ เงินเดือน ข้าราชการ พลเรือน 2566
ฐาน คํา น วณ เงินเดือน ข้าราชการ พลเรือน 2566

เงินเดือนข้าราชการ 2566 ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตำแหน่งทั่วไป

ระดับการทำงาน ขั้นสูง (บาท) ขั้นต่ำ (บาท)
ปฏิบัติงาน 21,010 4,870
ชำนาญงาน 38,750 10,190
อาวุโส 54,820 15,410
ทักษะพิเศษ 69,040 48,220

อัตราเงินเดือนข้าราชการ ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตำแหน่งวิชาการ

ระดับการทำงาน ขั้นสูง (บาท) ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นต่ำชั่วคราว (บาท)
ปฏิบัติการ 26,900 8,340 7,140
ชำนาญการ 43,600 15,050 13,160
ชำนาญการพิเศษ 58,390 22,140 19,860
เชี่ยวชาญ 69,040 31,400 24,400
ทรงคุณวุฒิ 76,800 43,810 29,980

เงินเดือนข้าราชการ 2566 ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตำแหน่งอำนวยการ

ระดับการทำงาน ระดับต้น (บาท) ระดับสูง (บาท) ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นต่ำชั่วคราว (บาท)
ขั้นสูง 59,500 70,360 26,660 N/A
ขั้นต่ำ N/A N/A 32,850 N/A
ขั้นต่ำชั่วคราว N/A N/A N/A 19,860

อัตราเงินเดือนข้าราชการ ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตำแหน่งบริหาร

ระดับการทำงาน ระดับต้น (บาท) ระดับสูง (บาท) ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นต่ำชั่วคราว (บาท)
ขั้นสูง 74,320 76,800 51,140 N/A
ขั้นต่ำ N/A N/A 56,380 N/A
ขั้นต่ำชั่วคราว N/A N/A N/A 29,980

วิธีคำนวณเงินเดือนข้าราชการ พลเรือน 2566

สำหรับการคำนวณเงินเดือนของข้าราชการและพลเรือนใต้ระบบปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) สามารถใช้สูตรต่อไปนี้ได้:

[เงินเดือนต่อเดือน] = [เงินเดือนต้น] + [เงินประจำตำแหน่ง] + [เงินประจำเวลา] + [เงินพื้นที่] + [เบี้ยอื่น ๆ]

โดยที่:

 • [เงินเดือนต้น] = เงินเดือนที่ตั้งตามเกณฑ์เงินเดือนของรัฐบาล [เงินประจำตำแหน่ง] = เงินเพิ่มที่ได้รับตามตำแหน่งหรือยศ
 • ของข้าราชการ [เงินประจำเวลา] = เงินเพิ่มที่ได้รับตามอายุราชการของข้าราชการ [เงินพื้นที่] = เงินเพิ่มที่ได้รับตามพื้นที่ที่
 • ปฏิบัติงานของข้าราชการ [เบี้ยอื่น ๆ] = เงินเพิ่มสำหรับเหตุการณ์พิเศษ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นอันตราย เป็นต้น

ควรระบุว่าจำนวนเงินเพิ่มเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งงาน อายุราชการ และพื้นที่ปฏิบัติงานของข้าราชการ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้การคำนวณที่ถูกต้องและเหมาะสม.

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการ พลเรือน 2566

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับข้าราชการและพลเรือนใต้ระบบปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) มีดังนี้:

 • เงินเดือนไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ไม่ต้องหักภาษี
 • เงินเดือนเกิน 150,000 บาทต่อปีแต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี หักภาษี 5% ของจำนวนเงินเกิน 150,000 บาท
 • เงินเดือนเกิน 500,000 บาทต่อปี หักภาษี 20,000 บาทบวก 30% ของจำนวนเงินเกิน 500,000 บาท

สำหรับเงินเดือนที่หักภาษีจะต้องรวมทั้งเงินเดือนต้น รวมถึงเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น เงินประจำตำแหน่ง เงินประจำเวลา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การหักภาษีและเงินเดือนที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งงาน และสถานะของข้าราชการ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม.

สิทธิ์และสวัสดิการข้าราชการ พลเรือน 2566

สิทธิ์และสวัสดิการของข้าราชการและพลเรือนใต้ระบบปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) มีหลายรายการดังนี้

 1. สิทธิ์ในการลา: รวมถึงการลาพักร้อน, ลาป่วย, ลากิจ และ ลาคลอด
 2. สวัสดิการเงินทดแทน: รวมถึงเงินชดเชยค่าเช่าบ้าน, เงินชดเชยค่าเดินทาง, และเงินชดเชยค่าที่พักอาศัย
 3. สวัสดิการสุขภาพ: รวมถึงการรักษาพยาบาลและการเช่าเครื่องมือการแพทย์
 4. สวัสดิการการศึกษา: รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่าง ๆ
 5. สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ: รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือและการดูแลสุขภาพ
 6. สวัสดิการอื่น ๆ: รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือในการฝึกอบรม, การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ, การให้บริการรับฝากเด็ก, และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสันทนาการ

สิทธิ์และสวัสดิการข้าราชการและพลเรือน 2566 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ ดังนั้นควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลแต่ละราย.

กฎหมายการทํางานของข้าราชการ พลเรือน 2566

กฎหมายการทํางานของข้าราชการ พลเรือน 2566 เป็นกฎหมายที่สําคัญสําหรับผู้ทํางานของรัฐบาลในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของข้าราชการ ในขณะเดียวกันยังระบุกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการทํางานของข้าราชการอย่างชัดเจน เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ข้าราชการจะได้รับ เงื่อนไขการลาแต่ละประเภท การปฏิบัติตามกฎหมายในการทํางานและการเลื่อนขั้น การเลื่อนเงินเดือน และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของข้าราชการ โดยจะมีการอัพเดทและปรับปรุงกฎหมายเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันเป็นครั้งคราว ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการมีความมั่นใจในการทํางานและรู้สึกว่าได้รับการปกป้องสิทธิ์และสวัสดิการตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้.

Video ฐาน คํา น วณ เงินเดือน ข้าราชการ พลเรือน 2566


บทความนี้รวบรวมและรวบรวมจากหลายแหล่งโดย Thử Thách Cùng Bước Nhảy.

ดูบทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกันได้ที่นี่: ห้องสมุด

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button