ข่าว

ดวง ฤทัย หง สกุล ใครคือ ? บุคคลชื่อ “ดวงฤทัย หงสกุล” เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ?

คุณกำลังดูโพสต์นี้: ดวง ฤทัย หง สกุล ใครคือ ? บุคคลชื่อ “ดวงฤทัย หงสกุล” เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ?

บุคคลชื่อ “ ดวง ฤทัย หง สกุล ใครคือ ?” ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามคำสั่งของศาลล้มละลาย หลังถูกธนาคารกรุงศรีฯฟ้องล้มละลาย ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ถูกประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นอกจากนี้ เจ้าหนี้ที่ต้องการชำระหนี้ในคดีนี้จะต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยต้องยื่นคำขอภายในกำหนดเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ ซึ่งมีผลตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 . โปรดดูบทความด้วย soyouthinkyoucandance.vn !

 ดวง ฤทัย หง สกุล ใครคือ
ดวง ฤทัย หง สกุล ใครคือ

ดวง ฤทัย หง สกุล ใครคือ ?

ดวงฤทัย หงสกุล เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับคำสั่งจากศาลให้ต้องถอนรายได้ทั้งหมดหลังจากถูกฟ้องร้องโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา การตัดสินของศาลได้ประกาศในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของเธอตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งบัญญัติว่าผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบต้องเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจจัดการกิจการของลูกหนี้ นอกจากนี้ บุคคลใดที่เป็นหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองจะต้องแจ้งข้อมูลให้กับพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 ของพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้อาจถูกปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตรา 173/1 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการชำระหนี้ในคดีนี้ต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประก.

บุคคลชื่อ “ดวงฤทัย หงสกุล” เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ?

บุคคลชื่อ “ดวงฤทัย หงสกุล” ได้เกิดเหตุการณ์ที่ถูกยื่นฟ้องโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากติดหนี้เดือนยอดสูง ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ผู้สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจัดการทรัพย์สินและกิจการของผู้เสียหนี้ ดังนั้นเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ ต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 8 มี.ค.2566

ตามข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น บุคคลชื่อ “ดวงฤทัย หงสกุล” ได้ถูกธนาคารกรุงศรีฯ ฟ้องล้มละลาย และต่อมาศาลได้สั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของเธอ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ดำเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของเธอ ภายใต้อำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้มีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของเธอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง มิฉะนั้นอาจมีการปรับตั้งแต่ไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการชำระหนี้ต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ระบุไว้ ในระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่ประกาศคำสั่งนี้ ภายใต้การกำหนดของศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ด้วย วันที่ประกาศคำสั่งเป็น 8 มีนาคม 2566.

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง ดวงหทัย หงสกุล

ประกาศจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ว่า ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “ดวงหทัย หงสกุล” หลังถูกธนาคารกรุงศรีฯฟ้องล้มละลายและได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยคำสั่งนี้ถูกประกาศลงในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้ในครอบครอง ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือน นับแต่ได้รับคำสั่ง ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 173/1 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ต้องการชำระหนี้ในคดีนี้ต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ ซึ่งได้ประกาศ

Video ดวง ฤทัย หง สกุล ใครคือ ?

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ มากมาย รวมทั้ง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ บางฉบับ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง


บทความนี้รวบรวมและรวบรวมจากหลายแหล่งโดย Thử Thách Cùng Bước Nhảy.

ดูบทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกันได้ที่นี่: ข่าว

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button