ห้องสมุด

รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ครู 2566 doc

คุณกำลังดูโพสต์นี้: รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ครู 2566 doc

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างพัฒนาการของผู้เรียน และครูเป็นบทบาทสำคัญในการนำเสนอความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ครู 2566 doc โดยเน้นไปที่การสร้างประสิทธิผลและการพัฒนาผู้เรียน.

รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ครู 2566 doc

รายงานผลการปฏิบัติงานของครูในสายงานการสอนปี 2566 มีไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานครูรูปแบบไฟล์ .doc เพื่อใช้ในการขอเลื่อนเงินเดือนครั้งแรกในปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 ครูอัพเดตและขอบคุณตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานครูปี 2566 จากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ซึ่งมีการเผยแผ่ในรูปแบบไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานครู 2566 doc ตามลิงค์ด้านล่าง.โปรดดูบทความด้วย soyouthinkyoucandance.vn

I. บทนำ รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ครู 2566 doc

1. Download : แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูผู้ช่วย-1เม.ย.66

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างพัฒนาการของผู้เรียน และครูเป็นบทบาทสำคัญในการนำเสนอความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ รายงานนี้จะเน้นเรื่องการปฏิบัติงานของครูในปี 2566 โดยเน้นไปที่การสร้างประสิทธิผลและการพัฒนาผู้เรียน.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
ตำแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ – สกุล……………………………………………..  ตำแหน่ง………………………………. โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ตอนที่ 1 :  การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน2.3 ปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.2 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ3.3 นำความรู้ความสามารถ ทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้

 

ตอนที่ 2 :  การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

 1. วิธีดำเนินการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง

2.1 เชิงปริมาณ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 เชิงคุณภาพ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

องค์ประกอบที่ 2  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
1. ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3  การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
   1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

4. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล

9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

10. มีวินัยและการรักษาวินัย

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ประเมินตนเองทั้งหมดถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง

                                                                                              ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้รายงาน

                                                                                                     (……………………………………………………)

                                                                                                   ตำแหน่ง……………………………………………..

การตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2566) ของ ………………..……………………….…………………………………………………………  ตำแหน่ง …………..…..…………. วิทยฐานะ ……………………………………….. ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………………………..

(นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

Download : แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูผู้ช่วย-1เม.ย.66

2. Download : แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครู-1เม.ย.66

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
ตำแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ – สกุล……………………………………………..  ตำแหน่ง………………………………. โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ตอนที่ 1 :  การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.3 ปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.2 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3.3 นำความรู้ความสามารถ ทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้

 

ตอนที่ 2 :  การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

 1. วิธีดำเนินการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง

 2.1 เชิงปริมาณ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.2 เชิงคุณภาพ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

องค์ประกอบที่ 2  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
1. ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3  การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
   1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

4. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล

9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

10. มีวินัยและการรักษาวินัย

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ประเมินตนเองทั้งหมดถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้รายงาน

(……………………………………………………)

ตำแหน่ง……………………………………………..

 

การตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2566) ของ ………………..……………………….…………………………………………………………  ตำแหน่ง …………..…..…………. วิทยฐานะ ……………………………………….. ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………………..

(นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

Download : แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครู-1เม.ย.66

3. Download : แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูชำนาญการ-1เม.ย.66

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ชื่อ – สกุล……………………………………………..  ตำแหน่ง………………………………. โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ตอนที่ 1 :  การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.2 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้

 

ตอนที่ 2 :  การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

 1. วิธีดำเนินการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง

 2.1 เชิงปริมาณ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.2 เชิงคุณภาพ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

องค์ประกอบที่ 2  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
1. ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3  การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ร่องรอย เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
   1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

4. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล

9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

10. มีวินัยและการรักษาวินัย

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ประเมินตนเองทั้งหมดถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้รายงาน

(……………………………………………………)

ตำแหน่ง……………………………………………..

 

การตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2566) ของ ………………..……………………….…………………………………………………………  ตำแหน่ง …………..…..…………. วิทยฐานะ ……………………………………….. ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………………..

(นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

Download : แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูชำนาญการ-1เม.ย.66

II. การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของครูในปี 2566

ในปี 2566 ครูได้มีการดำเนินการเพื่อสร้างประสิทธิผลและการพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ด้านหลักๆ คือ การจัดการเรียนรู้ การสร้างประสิทธิผล และการพัฒนาผู้เรียน

 • A. การจัดการเรียนรู้ : ครูได้ทำการวางแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือการสอนที่เหมาะสม และให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการสอน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • B. การสร้างประสิทธิผล : ครูได้นำเสนอวิธีการสอนที่สร้างสรรค์และน่าสนใจเพื่อช่วยสร้างความสนใจในการเรียนรู้ และได้ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงและสร้างประสิทธิผลในการเรียนรู้
 • C. การพัฒนาผู้เรียน : ครูได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะดังกล่าวในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในชั้นเรียน

III. ผลการปฏิบัติงานของครูในปี 2566

 • ผลการจัดการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานในด้านการจัดการเรียนรู้ในปี 2566 ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม โดยมีอัตราการเรียนรู้ที่สูง และนักเรียนมีการพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ
 • ผลการสร้างประสิทธิผล ผลการสร้างประสิทธิผลในปี 2566 ได้มีผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากครูได้นำเสนอวิธีการสอนที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อช่วยสร้างความสนใจในการเรียนรู้และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • ผลการพัฒนาผู้เรียน ผลการพัฒนาผู้เรียนในปี 2566 ได้ผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากครูได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต โดยผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะดังกล่าวในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในชั้นเรียน

Video รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ครู 2566 doc


บทความนี้รวบรวมและรวบรวมจากหลายแหล่งโดย Thử Thách Cùng Bước Nhảy.

ดูบทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกันได้ที่นี่: ห้องสมุด

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button