Xoá term: ใครคือ ใครคือ

  • ข่าว

    ดวง ฤทัย หง สกุล ใครคือ ? บุคคลชื่อ “ดวงฤทัย หงสกุล” เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ?

    บุคคลชื่อ “ ดวง ฤทัย หง สกุล ใครคือ ?” ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามคำสั่งของศาลล้มละลาย หลังถูกธนาคารกรุงศรีฯฟ้องล้มละลาย ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ถูกประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.…

    Read More »
Back to top button